Algemene Voorwaarden

  1. IVY Advocaten (´’IVY´’) is een maatschap van besloten vennootschappen (‘de Maten’). Een lijst van de Maten wordt u op verzoek toegezonden.
  2. Alle opdrachten, ook die welke aan een bepaalde persoon zijn gericht, worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend beschouwd als te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door de maatschap IVY ten behoeve van de opdrachtgevers. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
  3. IVY zal bij het inschakelen van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder procureurs, notarissen, belastingadviseurs, buitenlandse advocaten, accountants, schade-experts, deskundigen, adviseurs, deurwaarders, dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. IVY is echter niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van deze derden.
  4. De aansprakelijkheid van IVY is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door IVY af  gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot € 500.000,-. Informatie over de aansprakelijkheidsverzekering wordt u op verzoek toegezonden. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van IVY jegens opdrachtgevers beperkt tot het door de maatschap in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 50.000,-, en jegens derden beperkt tot € 25.000,-.
  5. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij IVY binnen drie maanden nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.
  6. De opdrachtgever is gehouden IVY te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, en aan IVY  de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.
  7. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar van de opdrachtgever afkomstige stukken verwijzen, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  8. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de Maten en hun bestuurders, en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor hen of voor de maatschap werkzaam zijn of waren.
  9. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgevers en IVY is alleen Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
  10. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en in het Engels vertaald. Bij een discrepantie tussen de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling daarvan is de Nederlandse tekst beslissend.