Expertise

Specialist op het snijvlak van straf- en civiel recht

Ivy opereert als specialist in integriteitsvraagstukken op het snijvlak van civiel- en strafrecht op zowel nationaal als internationaal terrein. In dat kader verricht Ivy onafhankelijke onderzoeken naar integriteitsschendingen.

Fraude- en corruptieonderzoeken

Ivy advocaten hoort tot de selecte league van kantoren in Nederland, die complexe fraude- en corruptieonderzoeken uitvoert. Het kan gaan om onderzoek naar integriteitsaspecten met nationale dan wel internationale reikwijdte, in een veelheid van sectoren. Recente onderzoeken hadden o.a. betrekking op de olie- en gasindustrie, de gezondheidszorg, de voetbalwereld, trading in commodities en de trust- en financiële sector.

Ondernemingsstrafrecht

Ivy adviseert ondernemingen die worden geconfronteerd met een onderzoek door OM, FIOD of toezichthouders (bijvoorbeeld DNB, AFM, Zorgautoriteit). Ivy adviseert die ondernemingen in het spanningsveld tussen de wijze waarop de onderneming kan en moet handelen enerzijds en het zekerstellen van de continuïteit van de onderneming anderzijds. Hier biedt Ivy specifieke en unieke ervaring aan cliënten, die bijstand behoeven bij dit soort vragen.

Onderzoeken in opdracht van de Ondernemingskamer

Regelmatig is Ivy betrokken bij zaken die aanhangig zijn bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Recentelijk is Frans Stibbe benoemd als onderzoeker naar het beleid en de gang van zaken bij SNS Reaal/SNS Bank. Deze benoeming volgt op andere onderzoeksopdrachten in verschillende sectoren.

Corporate litigation

Corporate litigation vormt een andere hoeksteen van ons kantoor. Een bijzondere focus ligt op zaken, waarbij zich geschillen voordoen binnen en tussen organen van rechtspersonen of sprake is van (afwending van) aansprakelijkheid van bestuurders of commissarissen.

Onregelmatigheden bij internationale handel, transport en verzekeringen

Van oudsher is een deel van de civiele praktijk van Ivy gericht op onderzoek naar of rechtsbijstand bij onregelmatigheden in de internationale handel, bij transport of bij verzekeringen.

Alle advocaten van ons kantoor staan ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Gedegen advies en onafhankelijk onderzoek bij integriteitsschendingen.