Kantoorklachtenregeling

  1. Deze regeling voorziet in de wijze waarop Ivy Advocaten omgaat met klachten.
  2. Cliënten kunnen klagen over de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst van opdracht met Ivy Advocaten, de kwaliteit van de dienstverlening door advocaten of andere medewerkers in loondienst van Ivy Advocaten, en – indien de cliënt tevens debiteur is – de hoogte van de declaratie.
  3. Een klacht dient zo spoedig mogelijk te worden ingediend nadat de gedraging heeft plaatsgevonden waarover wordt geklaagd.
  4. Het indienen geschiedt per gedagtekende en ondertekende brief, onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer van klager, die per gewone post of na een scan aan het e-mailadres info@ivyadvocaten.com kan worden toegezonden aan de klachtenfunctionaris, mr. A.H.J. Saes of aan de plaatsvervangend klachtenfunctionaris, mr. R.H. Broekhuijsen.
  5. De klachtenfunctionaris geeft de klager en degene over wie is geklaagd de gelegenheid om een toelichting op de klacht te geven.
  6. De klachtenfunctionaris stelt de klager binnen één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk en gemotiveerd in kennis van diens oordeel of zal met opgave van redenen mededeling doen aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
  7. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
  8. De kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst tot opdracht die Ivy Advocaten met een cliënt aangaat.
  9. Mocht de klacht na behandeling niet kunnen worden opgelost, kan deze ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam.
  10. Deze kantoorklachtenregeling is in het Nederlands opgesteld en in het Engels vertaald. Bij een discrepantie tussen de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling daarvan is de Nederlandse tekst beslissend.