Privacyverklaring

  1. IVY Advocaten (‘IVY‘) is een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Met deze privacyverklaring geeft IVY uitvoering aan de in de AVG neergelegde verplichting om informatie te verschaffen over de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens (‘persoonsgegevens’).
  2. In het kader van haar dienstverlening, alsmede op grond van toepasselijke wet- en/of regelgeving, verwerkt IVY informatie die persoonsgegevens kan betreffen, onder andere door middel van kopiëren, opslaan, filteren, bestuderen van documenten en data, interviewen, analyseren en verslaglegging daarvan.
  3. IVY bepaalt in dit verband met welk doel, op welke manier en op welke grond (waaronder toestemming, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting en/of gerechtvaardigd belang) persoonsgegevens worden verwerkt. De verwerking wordt daarbij beperkt tot hetgeen toereikend, ter zake dienend en noodzakelijk is in relatie tot de dienstverlening, wet- en/of regelgeving.
  4. De (bijzondere) persoonsgegevens die door IVY worden verwerkt, betreffen onder andere adresgegevens, financiële informatie (declaraties), juridische documenten (dossier), overige op de zaak betrekking hebbende informatie en te onderzoeken data in relatie tot de te verrichten werkzaamheden. De persoonsgegevens kunnen zodoende van de cliënt, maar ook van andere bronnen afkomstig zijn.
  5. Buiten de context van de afgesproken dienstverlening verstrekt IVY uw persoonsgegevens –mede gelet op de wettelijke geheimhoudingsplicht van advocaten– in beginsel aan niemand zonder voorafgaande toestemming, behoudens in gevallen waarin zulks noodzakelijk is voor de dienstverlening en/of daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Mocht doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie noodzakelijk zijn, worden daarvoor de wettelijke vereisten in acht genomen.
  6. Indien IVY ten behoeve van haar dienstverlening een derde inschakelt, die namens IVY een verwerking verricht, wordt de verwerking in een overeenkomst geregeld en worden de daarvoor geldende vereisten op basis van de AVG betracht.
  7. Wanneer IVY in het kader van haar dienstverlening (ook) persoonsgegevens van anderen verwerkt, worden deze personen niet over de verwerking van hun persoonsgegevens geïnformeerd indien de wettelijke geheimhoudingsplicht hiermee in het gedrang komt, dit onevenredig veel inspanning zou vergen, dit de verwezenlijking van de doeleinden van de verwerking onmogelijk zou kunnen maken of deze ernstig in het gedrang zou kunnen brengen. In (interne) onderzoeken informeert IVY betrokkenen (‘data subjects’) in beginsel middels een onderzoeksprotocol over de AVG.
  8. Persoonsgegevens worden, niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en/of regelgeving is vereist, bewaard in het afgesloten/versleutelde fysieke en digitale archief van IVY, waarbij gepaste technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.
  9. De betrokkene heeft het recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van diens persoonsgegevens, en de mogelijkheid van bezwaar en het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, mits de juridische vereisten daarvoor overeenkomstig de AVG zijn vervuld.
  10. Voor nadere informatie of vragen over de verwerking van persoonsgegevens en deze privacyverklaring verwijzen wij naar de aangestelde privacyfunctionaris van IVY, mevrouw mr. M. te Stroet (ms@ivyadvocaten.com).